نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک

نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک

دسته : نمونه سوالات

فرمت فایل : word

حجم فایل : 9 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 16768

برچسبها : نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث ماترك

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

دانلود فایل نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک

در زیر بخشهایی از متن این فایل آورده شده است، جهت دریافت فایل کامل نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک می توانید آن را بصورت آنلاین خرید کرده و همان لحظه دانلود نمایید

تقسیم نامه ارث و ماترک

تقسیم کنندگان : (ورثه مرحوم...........متوفی به تاریخ...........) به شرح زیر :

1- آقای........... فرزند آقای........... و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره........... صادره از........... (پدر )

2- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (مادر )

3- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (همسر )

4- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (دختر )

5- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (دختر )

6- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (دختر )

7- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

8- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

9- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

10- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی :

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ........... مورخ ........... صادره از دادگاه حقوقی 2 شعبه تهران و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ........... مورخ ........... صادره از سرممیزی شماره ........... اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله .

مورد تقسیم : ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر :

1- تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ........... متر مربع دارای پلاک ........... فرعی از ........... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ........... فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی ........... بخش ........... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ........... مورخ / / صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی ........... صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده ........... و آب شماره اشتراک ........... و گاز شهری شماره شناسایی ........... منصوبه های در آن .

2-تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ........... متر مربع دارای پلاک ........... فرعی از........... اصلی مفروز واقع در اراضی...........بخش........... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره........... مورخ ........... صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی...........صادره به نام خانم / آقای ...........:انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

...

قدر السهم ناشی از تقسیم

1- تمامت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف (2) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً و با چاه عمیق آب حفرش شده در آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای...........(پدر ) و خانم...........(مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

2-تمامت شش دانگیک باب خانه مسکونی ردیف (یک) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو........... همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید