پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)

پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)
رشته تحصیلی : فلسفه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 180

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1075

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7500 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)


شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی استنادات سهروردی به متون دینی بر آثار و مکتوباتش، برای پرهیز از نظام گسیختگی و ایجاد نظم هر چه بیشتر مباحث این پایان نامه، ندارنده سعی نموده‌است مطالبی را که شیخ اشراق در آنها به آیات و روایات متعدد استناد جسته است حتی المقدور در چهار موضوع ذیل بسته بندی کند و به بحث و بررسی و نحوه استدلال شیخ اشراق با آنها بپردازد : 

۱- علم النفس ۲- معرفت واج الوجود ۳- نور و ظلمت ۴- عالم عقول 

در ضمن شیخ اشراق در مباحث جسم، جوهر، عرض و تعریف هیچگونه استنادی به آیات قرآنی و روایات نداشته است.

 

فهرست مطالب: 

اول فصل: کلیات 

 ۱-۱ مقدمه 

۱-۲ سؤالات اصلی تحقیق 

۱-۳  ضرورت تحقیق 

۱-۴ هدف تحقیق 

۱ – ۵ روش تحقیق 

۱-۶ زندگی سهروردی 

۱-۷ مکتب اشراق 

۱-۸  لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت 

۱-۹ تاویل فلسفی آیات 

۱-۱۰ تلفیق آراء و تاویل آیات 

۱-۱۱ جمع بندی فصل اول 

فصل دوم: معرفت نفس 

۲-۱ سیر تاریخی بحث معرفت نفس 

۲-۲ ابن سینا  

۲-۳ نفس چیست 

۲-۴  در معانی واژه نفس 

۲-۵ برهان سهروردی در تجرد نفس 

۲-۶ دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس 

۲-۶-۱ طریق دیگر 

۲-۶-۲ برهان دیگر 

۲-۷ بقای نفس

 ۲-۸ مراتب نفس اردیدگاه شیخ اشراق 

 ۲-۹ احوال نفس

۲-۱۰ مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان 

۲-۱۱ هدایت عامه 

۲- ۱۲ نفوس بشری 

۲-۱۴ تکامل نفس ناطقه از نظرشیخ اشراق 

۲- ۱۴  نفس ناطقه جسمانی نیست 

۲-۱۵ عقل و نفس 

۲-۱۶ قوای نفس 

۲-۱۷ نفس آسمانی و نفس ارضی 

۲-۱۸ مناسبت بین نفس ناطقه وروح حیوانی 

۲-۱۹ جمع بندی فصل دوم 

فصل سوم: واجب الوجود 

۳-۱ افق خداشناسی در حکمت شیخ اشراق 

۳-۲ در اثبات واجب الوجود 

۳-۲-۱ برهانی دیگر 

۳-۲-۲ برهانی دیگر از حکمه الاشراق

۳-۳ وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا 

۳-۴ فعل واجب الوجود 

۳-۵-  صفات واجب الوجود 

۳-۵-۱ غنی مطلق 

۳-۵-۲ جواد حقیقی 

۳-۵-۳ اراده واجب الوجود 

۳-۵-۴ قضا و قدر الهی 

۳-۵-۵ علم باری تعالی 

۳-۵-۶ واجب الوجود خیر محض است 

۳-۶ جمع بندی فصل سوم 

۴– فصل چهارم: نور و ظلمت 

۴-۱ نور و ظلمت دو واژه کلیدی حکمت اشراق

۴٫-۲ خدا نورالانوار است 

۴-۳ هو رخش 

۴-۴ تقسیم عوالم 

۴-۵ نسبت بین موجودات عوالم 

۴-۶ تبیین صدور عالم از نورالانوار 

۴-۷ صادر اول ازواحد حقیقی یا نورالانوار 

۴-۸جمع بندی فصل چهارم نور و ظلمت 

۵-فصل پنجم: عقول مجرد 

۵-۱ عقول 

۵-۲ الواحد لایصدر عنه الا الواحد 

۵ -۳ قاعده امکان اشرف 

۵-۴ وجه تمایز عقول و جایگاه آن درحکمت اشراق با حکمت مشاء 

۵-۵ ویژگی های عالم عقول ازدیدگاه شیخ اشراق 

۵-۶ مراتب مختلف عقول که واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق 

۵-۷ عقل فعال ازنظرشیخ اشراق 

۵-۸ عقل فعال واسطه در آفرینش نفوس انسانی 

۵-۹ برتری انسان بر فرشته 

۵-۱۰جمع بندی فصل پنجم

۶- فصل ششم نتیجه گیری

منابع ومآخذ